Sridevi with daughters

Sridevi with daughters in Maldives 2014


Khushi's birthday